Prostatacancer är en tumörsjukdom som uppstår i prostatan. Det är Sveriges vanligaste cancerform som svarar för drygt 30 procent av all diagnostiserad cancer hos män. Sjukdomen drabbar cirka 10,000 män årligen och runt 2400 dör i sjukdomen varje år.

 

Hur har överlevnaden och behandling utvecklat sig de senaste åren i Sverige?
Dödligheten har sjunkit de senaste tio åren. Detta beror delvis på att botande behandling har erbjudits allt fler män när sjukdomen upptäckts i tid. En annan orsak kan vara att det har skett stora framsteg inom cancerforskningen och nya behandlingar förlänger överlevnaden även när sjukdomen inte går att bota. Vilken behandling som blir aktuell beror bland annat på PSA-värdet, tumörens karaktär och utbredning samt patientens ålder och hälsa i övrigt. Ibland finns flera likvärdiga behandlingar för att bota/bromsa cancern men dessa kan medföra olika biverkningar.

Vilka symptom ska man vara uppmärksam på när man är man 50+ och när ska söka vård?
Prostatacancer är komplicerad och i viss mån förrädisk. I ett tidigt skede ger sjukdomen sällan några symtom alls och är då oftast möjlig att bota. Det är då man kan upptäcka den genom att PSA är förhöjt. När tumören ger symtom i form av svårigheter att kissa, blod i urinen, smärtor med mera, är den oftast redan spridd. Desto tidigare sjukdomen upptäcks desto större är chansen att den kan botas.

Hur går utredning och behandling av prostatacancer till på Perituskliniken?
Vi har egen magnetkamera (MR), som idag rekommenderas som första undersökning vid förhöjt PSA. Om man ser förändringar där eller det inte finns någon annan förklaring till förhöjt PSA erbjuder vi biopsier genom huden i stället för ändtarmen. Risken för infektion är då obefintlig. Vi kan också lagra bilder från MR på ultraljudsbilden för att öka säkerheten i provtagningen, s.k. fusionsbiopsi. Om vi hittar prostatacancer kan vi erbjuda operation med den robotassisterad teknik.