Välkommen till Peritusklinikens information om röntgen

I toppmoderna lokaler i det nybyggda sjukhuset har Perituskliniken gjort en stor satsning på bild- och funktionsdiagnostik. All bild- och funktionsdiagnostik som genomförs i sjukvården är möjlig men fokus läggs på de mest moderna tomografiska metoderna som magnetkamera, datortomografi, PET och ultraljudsledda punktioner som beskrivs nedan.

Att komma till oss

För att komma till oss för röntgenutredning behövs en remiss. Denna skrivs av läkare och hänger oftast samman med ett besök på Perituskliniken. Vi utför undersökningar på vuxna patienter ned till 16 år. Barn hänvisas som tidigare till röntgenverksamheter på sjukhus.

Erfaren personal

Röntgenavdelningen leds av docent Peter Leander som har stor erfarenhet av Bild- och funktionsdiagnostik. Han lärde sig MRT i USA redan 1985 och har sedan arbetat på röntgenavdelningen i Malmö från 1987 fram till våren 2020 i ledande befattningar och även centralt i Region Skåne som Regionöverläkare i Bild- och Funktionsmedicin. Fler läkare har knutits till kliniken för att få bilddiagnostik i absoluta frontlinjen. Tillsammans med läkare har erfarna röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker (BMA) anställts.

Våra bildsystem

På kliniken har investerats i 3 tesla (3T) magnetkamera från Siemens-healthineers och digital PET/DT från GE-healthcare. På mottagning och operationsavdelning finns vidare ultraljudssystem från BK Medical och även möjlighet till röntgengenomlysning.

Magnetkamera – MRT

Magnetisk resonanstomografi – MRT eller även i dagligt tal kallat för magnetkamera är den bästa bildgivande metoderna inom röntgendiagnostiken för att se på kroppens mjuka vävnader. MRT bygger på magnetfält och svaga radiovågor som får kroppen att sända tillbaka radiosignaler som kan omvandlas till bilder. Metoden har använts i mer än 35 år utan att några skadliga effekter har kunnat påvisas.

MRT används idag rutinmässigt på alla röntgenavdelningar och har stora användningsområden inom områden som neuro/hjärna, rygg, leder och bukens mjukdelar, ex-vis lever, bukspottkörtel och prostata.

För en undersökning med magnetkamera behövs oftast inga förberedelser. Däremot skall patienten svara på ett antal frågor då enstaka metallföremål i kroppen förhindrar undersökning. Det gäller framför allt metaller som är magnetiska och en del inopererad elektronisk utrustning ex-vis äldre pacemakers. Nyare pacemakers klarar oftast MRT.

Patienten skall vara förberedd på att åka in i en drygt meterdjup ”tunnel” där magnetfältet finns. En del patienter kan känna obehag för detta, cellskräck. Lugn och trygghet med erfaren personal vid undersökningen är viktiga faktorer för att dessa patienter skall klara av situationen. Det är också viktig att ligga bekvämt då bildkvaliteten är helt beroende av att patienten kan ligga stilla under bildernas insamling som pågår mellan 1 till 5 minuter för varje uppsättning bilder.

Vid diagnostik inom området prostatacancer har MRT fått en alltmer framträdande roll. Tidigare gjordes punktioner av prostatakörteln antingen genom att urologen kunde känna en förändring genom ändtarmen eller genom att hela prostatakörteln punkterades med en matris av punktioner. Idag utförs istället först MRT för att dels fastställa om det finns någon tumör som skall punkteras och dels var den är placerad i prostatakörteln. Av denna anledning är en förstklassig MRT-undersökning helt avgörande för framstående prostatadiagnostik och behandling.

Siemens 3T magnetkamera som finns på Perituskliniken

Magnetkameraundersökning av prostata med tvärsnittsbild av lilla bäckenet

PET-DT

PET-DT är den modernaste tekniken som rutinmässigt används inom röntgen och nuklearmedicin för bild- och funktionsdiagnostik. Metoden är en så kallad hybridteknik där 2 metoder är sammanbyggda i en kamera. PET-DT är framför allt mycket viktigt för diagnostik av cancer och dess spridning. PET-DT finns idag endast på större sjukhus men har de senaste åren fått allt större spridning då cancerdiagnostiken tydligt skärps med hjälp av metoden.

DT

Den ena tekniken är känd för många och är datortomografi (DT) eller även kallad skiktröntgen. DT är den metod inom röntgendiagnostiken som idag används allra mest. Den ger snabbt bilder på alla tillstånd i kroppen och är ofta första bilddiagnostik vid exempelvis olyckor. DT ger en viss mängd röntgenstrålning och alla undersökningar måste därför bedömas utifrån denna ringa risk i förhållande till nyttan med undersökningen.

För en undersökning med DT av bukorganen krävs ofta att patienten dricker kontrastvätska och att sådan kontrastvätska också sprutas in i blodbanan. Oftast behövs också ett blodprov i förväg som visar att njurfunktionen är normal för ursköljning av den kontrastvätska som sprutats in i blodbanan.

Det PET-DT system som finns på Perituskliniken kan användas som en fullvärdig datortomograf då PET-delen inte behövs.

Exempel på bilder från DT med tvärsnitt av övre delen av buken till vänster och till höger en rekonstruerad bild som visar buken framifrån

PET

Den andra metoden är positronemissionstomografi (PET) där ett spårämne sprutas in i kroppen som ackumuleras i metabolt aktiv vävnad. Cancer är en sådan vävnad som har hög metabolism och här ansamlas spårämnet. Spårämnet sönderfaller genom att en positron skickas ut ur ämnets atomkärna. Positronen är antipartikel till elektronen och efter mycket kort tid krockar dessa 2 elementarpartiklar med varandra och då uppstår energi i form av 2 fotoner som ger signal i kamerans detektor. På detta sätt kan man få bilder av metabolt aktiva områden i kroppen.

Spårämnet tillverkas utanför kliniken i speciellt härför avsedda cyklotronanläggningar och kommer med transport till kliniken varje morgon. Närmaste cyklotronanläggning är på Skånes Universitetssjukhus i Lund som förser södra Sverige med PET-spårämnen.

För PET krävs en del förberedelser. Dels en fasta på några timmar så att kroppen har kommit i vila och dels efter att spårämnet har sprutats in behövs 1 till 2 timmars tid för att ämnet skall ackumuleras i metabolt aktiva vävnader. Under denna tid skall patienten ligga och vila utan att frysa så inte spårämnet tas upp av oönskade delar av kroppen.

Efter förberedelserna tas dels DT- och dels PET-bilder. Dessa presenteras sedan som en kombinerad ”fusionerad” bild där DT-delen står för anatomisk detaljkunskap och PET-delen för de metabolt aktiva områdena som visar på cancer.

PET ger som DT en viss mängd röntgenstrålning och alla undersökningar måste därför bedömas utifrån denna ringa risk i förhållande till nyttan med undersökningen.

PET-DT används idag vid avancerad prostatacancer för att framför allt påvisa spridning utanför prostatakörteln till närliggande lymfkörtlar och om sjukdomen har spritt sig del andra delar av kroppen. Spridning till lymfkörtlar i anslutning till prostata är mycket viktig information före kirurgin för att planera en så optimal behandling och operation som möjligt.

GE digital PET/DT som finns på Perituskliniken

Exempel på bilder från PET och DT med rekonstruerade bilder framifrån av en patient med PET-information till vänster, DT-bild i mitten och den sammanslagna ”fusionerade” bilden till höger med både PET och DT information

Ultraljud

Ultraljud är en enkel och helt ofarlig bilddiagnostisk metod som är utbrett inom sjukvården och finns spritt på många olika kliniker.

På Peritusklinikens mottagning och operationsavdelningen finns ultraljudsutrustning som kommer att användas för både rutindiagnostik och för punktion av prostata med hjälp av bilder tagna i magnetkameran. Bilder från magnetkameran förs över till ultraljudssystemet och slås samman ”fusioneras” med ultraljudsbilderna för att rätt område i prostatakörteln skall punkteras.

BK Medical ultraljudssystem som finns på Perituskliniken

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss