Välkommen till Peritusklinikens information om godartad förstorad prostata

av Professor Emeritus Per-Anders Abrahamsson.

Godartad prostataförstoring eller BPH, Benign Prostata Hyperplasi, drabbar ungefär hälften av alla män över 50 år och så många som 80 procent av män över 80 år. 

Perituskliniken erbjuder dig att snabbt komma till en specialistläkare. Utan dröjsmål får du därefter ett tillförlitligt diagnosbesked. Våra specialister inom urologisk diagnostik har tillgång den senaste tekniken. Perituskliniken har tillförlitliga provsvar som underlag för behandlingsrekommendation inom enstaka dagar. Det ska jämföras med normalt 3 – 4 veckor för att få motsvarande svar i offentlig sjukvård.

Kirurgisk och nya behandlingsmetoder
Kirurgisk behandling med s.k. hyvling är en effektiv behandling. Nackdelen är att metoden kräver bedövning (narkos) och inläggning på vårdplats under någon till några dagar med kateter. Därefter sjukskrivs patienten en månad.

Ett alternativ till kirurgisk hyvling är behandling med mikrovågsteknik; smärtfri, snabb och effektiv metod, som varken kräver narkos eller vårdplats. Själva behandlingen, som tar en kvart upp till tjugo minuter, sker polikliniskt. Patienten går hem samma dag. Emellertid kommer modern laserteknik (Thuliumlaser) att ersätta kirurgisk hyvling, kräver narkos men patienten kan gå hem samma dag oftast utan kateter.

Före behandlingen görs alltid en utredning, främst för att utesluta prostatacancer. Också inom utredning och diagnos strävar Perituskliniken att eliminera dröjsmål.  

Mer om behandlingsalternativen under rubriken ”Behandlingar”.

Godartad prostataförstoring

Prostatakörteln är belägen precis under urinblåsan. Körteln omsluter urinröret.

1. Urinblåsa 2. Prostata 3. Sädesledare 4. Testikel

Illustration Mikael Siebenrock

Prostatans uppgift är att producera ett sekret, nödvändigt för spermiernas rörlighet och helt avgörande för att spermien ska kunna befrukta ägget.

Hos en ung man har prostatakörteln ungefär samma storlek som en valnöt. Den har ännu inte börjat växa.

Vanligt förekommande

Godartad förstorad prostata, eller med en fackterm BPH, benign prostatahyperplasi, är ett vanligt tillstånd som uppkommer när cellerna i prostatan ökar i antal. Det är en naturlig del av åldrandet. Processen brukar börja i 40–50 års åldern. Obehandlad prostataförstoring med täta blåstömningar och nattspring på grund av vattenkastningsbesvär sänker livskvaliteten hos hundratusentals män i Sverige.

Godartad prostataförstoring ska inte förväxlas med prostatacancer.

När prostatakörteln blir större kan den klämma åt urinröret, ibland också bukta in i urinblåsan. Detta försvårar urinpassagen; man får svårt att kissa och att tömma blåsan helt. Det leder till att man snart känner sig kissnödig igen.

Symtom på godartad prostataförstoring

En godartad förstorad prostata ger något eller några av dessa besvär:

 • Urinstrålen kan vara svag och ta en stund att komma igång.
 • Du behöver trycka på, anstränga dig, för att tömma urinblåsan helt.
 • Urinstrålen avbryts en eller flera gånger.
 • När du kissat färdigt känner du att blåsan inte är helt tömd.
 • Du behöver kissa mera frekvent.

Det läcker urin samtidigt som du snabbt behöver kissa.

Söka vård

Kontakta din vårdcentral, eller vid akuta besvär jouravdelningen på ditt sjukhus vid oförmåga att kissa. Offentlig sjukvård är hårt belastad. Finner du att det kan ta tid att få behandling, är Perituskliniken ett alternativ. Till oss kan du komma för utredning, diagnos och behandling. Det kan ske via remiss från din hemma-region inom ramen för vårdgarantin (se avsnitt om Vårdgarantin), sjukförsäkring eller direkt med egen finansiering.

Utredningar och undersökningar

När du beskrivit dina besvär för läkaren och besvarat frågor om din hälsa, din livsstil och dina ev. läkemedel börjar de kroppsliga undersökningarna.

På vårdcentralen eller hos din privatpraktiker

 • Läkaren gör en allmän kroppsundersökning, inkl. kroppsvikt.
 • Läkaren känner på prostatakörteln genom att försiktigt föra in ett finger i ändtarmen. Undersökningen kallas palpation.

Illustration Mikael Siebenrock

 • Vidare undersöker läkaren din urinblåsa med ultraljud för att se hur mycket urin som blir kvar sedan du kissat. Undersökning av prostatan med ultraljud genomförs med en stav i storlek som ett finger, som förs in genom ändtarmen och åstadkommer bilder på prostatans yta med hjälp av högfrekventa ljudvågor. Metoden hjälper läkaren att beräkna storleken på körteln och eventuellt påvisa avvikande bild på ultraljudsskärmen och vägleda vävnadsprovtagning.
 • Du får lämna ett urinprov för att utesluta urinvägsinfektion.
 • Har du blod i urinen, ska du omedelbart remitteras till urologspecialist för utredning.

Hos urologspecialisten

Om läkaren på din vårdcentral eller din privatpraktiker finner tecken på förstoring eller annan avvikelse i din prostata får du en remiss till en urolog, vanligtvis på ett sjukhus i din region. Där kan vissa undersökningar upprepas, som exempelvis ultraljud.

Ny snabbare och riskfri provtagning
Att hämta vävnadsprover från prostata genom att gå in via tjocktarmsväggen är den metod som sjukvården praktiserar. Metoden är inte helt ofarligt. Anledningen är att tjocktarmen är bakteriebemängd. Vävnadsprovtagning (prostatabiopsi) kan ge infektion och feber, som kräver inneliggande vård på sjukhus och ibland blodförgiftning (septikemi), som kan vara ett livshotande tillstånd. Komplikationer vid traditionell prostatabiopsi via ändtarmen har blivit ett ökande problem i takt med bland annat resistensutveckling mot antibiotika.

Perituskliniken använder sig av en modernare och helt riskfri variant; läkaren går i stället in genom huden i skrevet. Metoden är testad kliniskt i två år utan att ha orsakat en enda infektion. Bilden visar tekniken att gå vid sidan av tjocktarmen. Urologen lokaliserar prostatans läge med hjälp av en ultraljudsstav.

Genom att hämta cellprov från prostata utan att gå in via tjocktarmen reduceras risken helt för infektioner orsakade av tarmbakterier.

Illustration Mikael Siebenrock

Magnetkamera
En utrustning som endast sjukhus och specialistkliniker förfogar över är magnetkamera, ibland missvisande kallad magnetröntgen; röntgenstrålar används inte. Magnetisk resonanstomografi MRT är det korrekta tekniska namnet. Internationellt kallas metoden MRI och i Sverige är det vanligt att säga ”magnetkamera”. Metoden är mycket bra och blir allt mer vanlig som screeningmetod vid hälsoundersökningar. Magnetkamera resulterar i en bild som visar om en misstänkt tumör föreligger, eller om misstanken kan avfärdas. Kombinationen av magnetkameraundersökning av prostata i kombination med ultraljud är idag den bästa metoden för att påvisa eller utesluta cancer.

Siemens 3T magnetkamera som finns på Perituskliniken

Cystoskopi
innebär att urologspecialisten undersöker urinröret, urinblåsan och prostatakörteln med hjälp av ett cystoskop. Det är en smal slang som förs in i urinröret.

Urodynamik
Trycket och flödet i urinblåsan kan behöva mätas. Undersökningen, urodynamik, cystometri eller tryck-flödesundersökning, sker genom att en tunn plastslang förs in i urinblåsan genom urinröret. Trycket i urinblåsan och urinflödet mäts samtidigt. Det visar hur stark urinblåsan är, om urinblåsan är överaktiv och om det finns något hinder för urinens flöde i urinröret.

Läkaren kan misstänka att njurarna är påverkade
Då kan du behöva bli undersökt med DT-urografi som är en form av datortomografi. Skiktröntgen eller datortomografi (DT), är en vidareutveckling av den traditionella röntgenmetoden (slätröntgen). DT används för att avbilda anatomin av patientens inre, skiva för skiva, och kan sedan visas i alla tre dimensionerna.

Behandlingar

Sök vård!

Om prostataförstoring med avflödeshinder går obehandlad finns risk för komplikationer i andra organ. I första hand drabbas urinblåsan men i sällsynta fall kan också njurarna skadas. Stenbildning i urinblåsan och kronisk urinvägsinfektion är relativt vanliga komplikationer. Urinstämma, alltså akut oförmåga att kissa orsakar svåra smärtor och kräver omgående läkarvård.

Hittills har de läkemedel som rekommenderas för behandling av godartad förstorad prostata med avflödeshinder ibland haft en begränsad effekt, i en del fall ingen effekt alls. Mer om läkemedel nedan.

Botande behandlingar

Operation
av prostatan är förstahandsvalet när patienten inte kan kissa, och har kateter eller använder självtappning, vid förekomst av blåssten, upprepade urinvägsinfektioner och/eller upprepade episoder med blod i urinen. Vid svåra symtom till följd av prostataförstoring, trängningar med läckage, mycket lågt urinflöde eller om det blir mycket urin kvar i urinblåsan efter urineringen kan det vara bra att välja operation, som är den effektivaste behandlingsmetoden. Operation av prostataförstoring är även lämpligt då läkemedelsbehandling inte har haft tillräcklig effekt.

Transuretral resektion av prostata (TURP) är en metod, som introducerades i Sverige under sent 1960-tal. Den innebär att man med ett smalt kikarinstrument hyvlar prostatakörteln via urinröret med elektrisk energi (se illustration nedan) . Man tar bort överskottsvävnad som utgör hinder när urinblåsan ska tömmas. Metoden är effektiv men kräver inläggning på sjukhus under några dagar undantaget små körtlar som kan göras utan inläggning men kräver ofta kateter 1 till 2 dygn.

I syfte att förenkla och förbättra situationen för patienter har ett flertal andra metoder utvecklats där man använder energikällor som mikrovågor eller laserljus för att behandla prostataförstoringen.

Hyvling av prostata via urinröret.

Illustration Mikael Siebenrock

Perituskliniken blir först i Sverige att använda Thuliumlaser-behandling
Flera olika laserbehandlingstekniker har utvecklats i syfte att förbättra och förenkla situationen för patienten. Av dessa är Thuliumlaser en metod som mycket snabbare och effektivare tar bort prostatavävnad än tidigare lasermetoder.

Thuliumlaser arbetar med 2010 nanometers våglängd och har en mycket begränsad djupeffekt i vävnaden vilket innebär en mycket god kirurgisk kontroll vid operation. Vid vaporisering av vävnad är Thuliumlaser oöverträffad avseende kontroll och snabbhet vid behandling. Det innebär att man kan ta bort överskottsvävnad utan att få djupeffekt vid sårytan vilket är en stor fördel och leder till snabbare utläkning efter operation jämfört med andra metoder.

Metoden har visat sig vara effektivare med kort behandlingstid, minimal risk för blödning och patienten kan oftast gå hem utan kateter samma dag. Laserbehandling (Thuliumlaser) kommer att ersätta de traditionella kirurgiska metoderna för flertalet patienter med godartad prostataförstoring.

Bära kateter

Om du inte kan kissa själv kan du behöva en kateter. Det är en tunn mjuk slang som förs in i urinblåsan och tömmer den på urin. En kateter kan behövas om du till exempel ska opereras eller har prostataförstoring. Vissa katetrar används bara när blåsan ska tömmas. Andra katetrar sitter istället kvar en tid.

Kateterbefrielse – ju snabbare desto bättre

I väntan på behandling för godartad prostataförstoring är patienten ofta nödgad att bära kateter, inte sällan under årslånga perioder. Att tvingas gå med kateter upplevs av många som ett stort handikapp.

Ju fortare mannen kan behandlas och kateterbefrias, desto bättre tillvaro för honom själv och för hans omgivning. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är minskad konsumtion av katetrar angeläget.

Att bära kvarliggande kateter är inte helt bekymmersfritt. Mer om läckage och trängningar, urinvägsinfektioner och andra komplikationer finner du på www.vardhandboken.se

Olika typer av katetrar

En kateter som ska ligga kvar en tid har en liten uppblåsbar ballong, en så kallad kuff, i urinblåsan. Det finns flera olika typer av katetrar:

 • Tappningkateter, eller engångskateter. En tappningskateter sätts genom urinröret så att urinen kan rinna ut. Efter att blåsan är tömd tas katetern bort. Du kan lära dig att tömma blåsan själv eller få hjälp av vårdpersonal. Katetern kallas också RIK som står för ren intermittent katetrisering.
 • Kvarliggande kateter som sätts genom urinröret, KAD. Katetern hålls ofta stängd med en propp eller en klämma och öppnas när du behöver kissa. KAD som står för kateter à demeure, vilket betyder kvarliggande kateter.
 • Kvarliggande kateter som sätts genom urinröret och är öppen. Den är kopplad till en påse som samlar upp urinen. I den ände som förs in i urinblåsan har katetern en uppblåsbar ballong, som kallas för en kuff. Ballongen fylls med lite sterilt vatten när den är på plats. När ballongen vidgas hindrar den katetern från att glida ut.
 • Kvarliggande kateter genom huden, subrapubisk kateter. Katetern sätts in i urinblåsan genom huden på magen. Läkaren gör ett litet snitt i huden och sätter katetern på plats.

Läkemedel vid godartad prostataförstoring

För att minska besvären vid godartad prostataförstoring kan två olika typer av läkemedel användas. Båda minskar urineringsbesvären men på olika sätt.

 • Alfareceptorblockerare får musklerna kring urinröret och prostatakörteln att slappna av.
 • 5-alfa-reduktashämmare minskar prostatakörtelns storlek.

Alfareceptorblockerare lindrar besvären snabbare än 5-alfa-reduktashämmare. Därför får du ofta prova dem först. 5-alfa-reduktashämmare får du framför allt när läkaren har bedömt att prostatakörteln vuxit mycket i storlek. Ibland kombineras läkemedel från de båda grupperna för att få bättre effekt.

Illustration Mikael Siebenrock

Erektionsproblem 

Läkemedel som innehåller tadalafil används om du har erektionsproblem. Det kallas ofta för erektil dysfunktion, ED. Det vill säga att du har svårt att få eller behålla ståndet. De kan även användas vid godartad prostataförstoring. Läkemedlet är lämpligt om du har både godartad prostataförstoring och ED, vilket är ganska vanligt.

Tadalafil förbättrar blodgenomströmningen och får musklerna i prostatan, penis och bäckenbotten att slappna av.

Läkemedel kan ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Alfareceptorblockerare – så här verkar de

Alfareceptorblockerare gör inte att prostatakörteln minskar i storlek, men besvären minskar.

I musklerna kring de nedre urinvägarna finns mottagare som kallas alfa-1-receptorer. När det kommer nervsignaler till receptorerna leder detta till att musklerna drar ihop sig. Läkemedlen blockerar alfa-1-receptorerna så att musklerna i och runt urinröret slappnar av. Det gör det lättare för urinen att lämna urinblåsan. Alfareceptorblockerare gör även att du inte känner dig lika kissnödig och kan hjälpa om du behöver kissa oftare än vanligt.

Läkemedlen ger vanligen en förbättring redan efter några dagar. Men det kan ta upp till två till tre veckor innan de verkar fullt ut. Besvären brukar återkomma om du avbryter behandlingen.

Att tänka på när du använder alfareceptorblockerare
Alfareceptorblockerare kan göra att du blir yr eller trött, särskilt i början av behandlingen. Det kan påverka förmågan att köra bil eller annat fordon, liksom förmågan att sköta andra uppgifter som kräver full uppmärksamhet.

Biverkningar
En del som använder läkemedlen kan få yrsel. Det brukar märkas särskilt när du reser dig från liggande eller sittande till stående. Yrsel är särskilt vanligt i början av behandlingen eller när du ökar dosen. Det kan bero på att blodtrycket sänks. Läkaren brukar därför rekommendera att du tar läkemedlet innan du går och lägger dig. Det är också vanligt att du känner dig trött eller får ont i huvudet.

Andra användningsområden
Alfareceptorblockerare används även mot högt blodtryck. Alfareceptorblockerare sänker blodtrycket genom att vidga de små blodkärlen så att blodet passerar lättare.

Exempel på alfareceptorblockerare

Läkemedel som innehåller alfuzosin:

 • Alfuzosin.
 • Bundisarin.
 • Lafunomyl.
 • Xatral OD.

Läkemedel som innehåller doxazosin:

 • Alfadil BPH.
 • Doxazosin.

Läkemedel som innehåller terazosin:

 • Hytrinex.
 • Sinalfa.

Läkemedel som innehåller tamsulosin:

 • Tamicten.

5-alfa-reduktashämmare

5-alfa-reduktashämmare fungerar bäst om du har en måttligt till kraftigt förstorad prostata. 

Så här fungerar 5-alfa-reduktashämmare
Prostatakörteln behöver hormonet dihydrotestosteron för att kunna fungera och växa. I prostatan omvandlas det manliga könshormonet testosteron till dihydrotestosteron med hjälp av enzymet 5-alfa-reduktas. Läkemedlen blockerar 5-alfa-reduktas. Då bromsas bildandet av dihydrotestosteron och prostatakörtelns storlek minskar efter hand.

Effekten av läkemedlet börjar märkas efter ett par månader och full effekt kommer efter ett halvår. Besvären kan återkomma om du slutar använda läkemedlet eftersom körteln då ofta växer till igen.

Biverkningar
Ungefär åtta av hundra män som använder 5-alfa-reduktashämmare kan få minskad sexuell lust eller svårt att få och behålla ståndet. Utlösningen brukar minska. Ibland kan bröstkörtlarna bli förstorade eller ömma. I så fall bör du kontakta din läkare.

Exempel på 5-alfa-reduktashämmare
Läkemedel som innehåller finasterid:

 • Avodart.
 • Finasterid.
 • Proscar.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Vårdgarantin

Ovan ges en överblick över sjukdomen godartad prostataförstoring och olika behandlingsalternativ. Vid besvär skall du inte behöva gå och vänta på behandling. En allt för lång väntan kan leda till komplikationer med skador på både urinblåsan och njurarna.

Vårdgarantin – en sammanfattning

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man ska få vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats.

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019
Den delen av vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. 

Du har alltså rätt att

 • få kontakt med primärvården inom 0 dagar
 • få medicinsk bedömning inom 3 dagar
 • få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar

efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss