Kompetens, kvalitet & certifieringar

Klinikens personalstyrka uppgår till 40 personer. Här ingår erfarna kirurger som har lång erfarenhet av robotassisterad titthålskirurgi (laparaskopi).

I vidast möjliga utsträckning har Perituskliniken eftersträvat att rekrytera personal som inte redan är anställd inom den offentliga vården eller erbjuda möjlighet att arbeta på kliniken på deltidsbasis.

Göran Ahlgren, docent och överläkare, är medicinskt ledningsansvarig.

Inom sjukhusets olika specialistområden finns sektionsansvarig överläkare med lång erfarenhet inom sitt fält.

Samtlig personal är legitimerad och specialistutbildad.

Kompetens

Göran Ahlgren

överläkare, docent i urologi och ledande robotkirurg i Sverige med fokus på diagnostik och behandling av prostatacancer.

Peter Leander

överläkare, docent och radiolog. Tidigare Regionansvarig radiolog.

Jonas Ingimarsson

överläkare, anestesiolog med erfarenhet av intensivvård.

Per-Anders Abrahamsson

senior medicinsk rådgivare och initiativtagare till Perituskliniken

  • Ane Krag Jakobsen, specialistläkare, kirurg inom implantatkirurgi och funktionella blåsrubbningar (inkontinens) men också robotkirurg.
  • Bo Magnusson, överläkare, profilområde godartad prostataförstoring och endourologi (diagnostik och behandling av ytlig blåscancer och i framtiden behandling av stenar i urinvägarna med laserteknik).

  • Peter Dahm, överläkare, anestesiolog med erfarenhet av intensivvård.
  • Specialistsjuksköterskor (onkologi, urologi, anestesi, intensivvård och bilddiagnostik) med lång erfarenhet inom sina respektive fält.

Utbildning och fortbildning

Utbildning och fortbildning är en viktig verksamhetsgren för Perituskliniken och en integrerad del av sjukhuset.

Perituskliniken kommer att erbjuda fortbildning av sjuksköterskor som assistent på laparoskopiska operationer med eller utan robot (kirurgassistenter). En specialistutbildning som kan säkra att kirurger kan avlastas och därmed en större volym operationer utföras.

Läkare kommer att erbjudas kompletterande randutbildning i endourologi, robotassisterad kirurgi och diagnostik av prostatacancer med perineala fusionbiopsier. Även utbildning i laserbehandling av godartad prostataförstoring planeras.

Perituskliniken har intentionen att anordna workshops och symposier inom klinikens specialområden med möjlighet till ”live surgery” av inbjudna nationella och internationella ledande forskare och kirurger “Key Opinion Leaders”.

Kvalitet och patientsäkerhet

Patientsäkerhet

Peritusklinikens har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Perituskliniken har tagit fram rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten och rutiner för avvikelsehanteringen.

IVO-tillstånd

Perituskliniken har genomgått lämplighetsprövning och har erforderliga tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva vårdverksamhet.

När kliniken är i drift kommer aktuella ISO-certifieringar att sökas.

Läkemedelshantering

Godkännande från Läkemedelsverket har inhämtats (godkänd förteckning). Perituskliniken har ingått avtal med ApoEx om hantering av läkemedelsdistributionen.

Forskning och utbildning

Perituskliniken är en långsiktig satsning på avancerad cancervård i absoluta framkant och här ingår forskning och utbildning som en avgörande byggsten. För att få ett optimalt nyttjande av sjukhusets forskningsinfrastruktur med utveckling av diagnostik och behandling arbetar Perituskliniken för att få forskningssamverkan med den offentliga sjukvården.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta oss