För remittenter

Välkommen att samarbeta med oss på Perituskliniken. Vi erbjuder moderna lokaler och utrustning i toppklass inklusive fyra operationssalar med en operationsrobot. Dessutom har vi en diagnostisk avdelning med skiktröntgen med eller utan spårsubstans (PET-DT) samt magnetkameraundersökning (MRT). Detta gör att vi erbjuder snabba utredningar eftersom vi förfogar över alla delar i utredningskedjan och dessutom korta väntetider för den kirurgi vi utför.

Göran Ahlgren, docent och överläkare, är medicinskt ledningsansvarig för verksamheten med målsättningen att uppnå hög vårdkvalitet och behandlingsresultat i toppklass utan väntan.

Specialistmottagning urologi

Perituskliniken erbjuder en mottagningsenhet med erfarna specialister, för utredning av:

 • Hematuri (blod i urinen); cystoskopi, CT urografi och urincytologi.
 • Förhöjt PSA; MRT Prostata, fusionsbiopsi ultraljud-MRT, patologi (UniLabs) och behandlingsbeslut.
 • Vattenkastningsbesvär (LUTS); ultraljud prostata, flödesmätning, residualurin och behandlingsdiskussion.
 • Manlig inkontinens; cystoskopi, flödesmätning, hemtest och behandlingsdiskussion.
 • Hydronefros och oklara njurförändringar; CT urografi, cystoskopi, ureteroskopi.
 • Hydrocele (vattenbråck), impotens, sterilisering, förhudssjukdomar, prostatit och andra godartade urologiska tillstånd.
 • Second opinion avseende urologiska sjukdomar.

Röntgen

Följande undersökningar kan genomföras på röntgen:

 • Datortomografi (DT) inom alla områden.
 • PET-DT för att framför allt diagnostisera spridd cancer.
 • MRT för att diagnosticera olika typer av cancer samt undersökningar för icke-cancerrelaterade sjukdomar.

Operation Urologi

Perituskliniken erbjuder följande operationer:

 • Robotassisterad prostatektomi +/- lymfkörtelutrymningar.
 • Slyngplastik och Scottsfinkter vid manlig inkontinens.
 • Penisprotes vid impotens.
 • Transurethrala ingrepp vid prostatacancer (TUR-P).
 • Transurethrala ingrepp vid blåscancer (TUR-B).
 • Transurethrala ingrepp vid godartad prostataförstoring (TUR-P).
 • Laserevaporisering (Thulium) vid godartad prostataförstoring.
 • Operation av vattenbråck, sterilisering, förhudssjukdomar och peniskirurgi.
 • Njurkirurgi.

Vår operationsavdelning har en operationsrobot för avancerad prostatakirurgi, njurkirurgi mm.

Kapacitet

Perituskliniken har två mottagningslinjer samt fyra operationssalar med toppmodern utrustning för anestesi och kirurgi. Dessutom har vi en fullt utrustad röntgenavdelning för modern diagnostik och högkvalitativ postoperativ uppföljning.

Vårdavdelningen har fem enkelrum och två dubbelrum, sammanlagt nio vårdplatser.

Uppföljning

Perituskliniken har fokus på cancervård där de stora grupperna är patienter med prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Vi har möjlighet att följa patienter efter behandling i botande syfte såväl som med aktiv monitorering där åtgärd primärt inte krävs. Patienter med urinläckage efter botande behandling kan utredas och behandlas med uroterapi och/eller kirurgi. Kliniken har specialutbildade sjuksköterskor för rehabilitering av impotens efter behandling, där vi också kan erbjuda proteskirurgi.

Patientfokuserad och sammanhållen vårdkedja

Perituskliniken erbjuder en sammanhållen vård utan väntetid och strävar efter att ha Sveriges kortaste ledtider. Klinikens vårdflöden är utformade för att klara de standardiserade vårdförloppens angivna ledtider. Vi tror att detta är möjligt eftersom vi har alla delar i vårdkedjan tillgängliga på kliniken.

Patienter med en cancerdiagnos har ofta svårt att navigera i ett komplext system med många vårdkontakter. Perituskliniken har därför specialistutbildade kontaktsjuksköterskor inom urologi och onkologi som koordinerar vården och behandlingen genom hela vårdförloppet och eventuella vårdövergångar mellan privat och offentlig vård.

Perituskliniken följer alla regulatoriska krav när det gäller dokumentation och löpande inrapportering i nationella kvalitetsregister.

Kliniken är utrustad med den senaste tekniken inom digital informationshantering och bilddiagnostik för ökad patientsäkerhet.

Perituskliniken redovisar alla behandlingsresultat öppet på hemsidan samt i nationella register.

Profilområden

 • Diagnostik av prostatacancer med kombination av magnetkameraundersökning och ultraljud (fusionsbiopsi). Vävnadsproverna tas via huden mellan ändtarmen och pungen.
 • Ledtider från första besök till behandlingsdiskussion på två veckor.
 • Fokal behandling av prostatacancer (låg- och mellanriskcancer) med kryoterapi, vilket är ett alternativ till aktiv övervakning av låg- och viss mellanriskcancer.
 • Kryobehandling vid återfall av cancer i prostata efter strålbehandling.
 • Behandling av godartad prostataförstoring med ny typ av laser (Thuliumlaser). Vi strävar efter att erbjuda poliklinisk behandling med hemgång samma dag utan kateter.
 • Behandling av urinläckage hos män med implantat (konstgjord slutmuskel) eller slyngplastik.
 • Penisproteser vid erektionssvikt där annan behandling ej fungerar.

Framtidsplaner

Perituskliniken planerar att erbjuda utredning och behandling inom andra specialiteter, som endokrinkirurgi (sköldkörtel, binjure) och operation av godartade gynekologiska sjukdomar.

Perituskliniken tar emot dig som patient i modernt utrustade lokaler med den senaste teknologin inom röntgen, provtagning och operation. Vår röntgenavdelning använder magnetkamera och datortomografi inklusive spårämnesundersökningar (PET) i diagnostiken.

Vi erbjuder utredning av

 • förhöjt PSA.
 • blod i urinen.
 • prostatabesvär.
 • manlig inkontinens.
 • andra urologiska sjukdomar.

Vi erbjuder följande operationer

 • robotassisterad kirurgi för prostatacancer.
 • hyvling (TUR-P) för godartad prostataförstoring.
 • laserbehandling av benign prostataförstoring.
 • kryoterapi (kryoterapi) för återfall efter strålbehandling av prostatacancer.
 • hyvling (TUR-B) av blåstumörer.
 • robotassisterad njuroperation.
 • operationer för manlig inkontinens.
 • penisoperationer.
 • mindre urologiska ingrepp; sterilisering, förhudskirurgi, hydrocele.

Perituskliniken har specialister inom urologi, röntgen och anestesi. Vi ser fram emot att se dig som en patient hos oss.

Patientsäkerhet

Peritusklinikens har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Perituskliniken har tagit fram rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten och rutiner för avvikelsehanteringen.