Patientsäkerhet

Peritusklinikens har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Perituskliniken har nollvision avseende vårdskador och bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbetar förebyggande genom att förhindra vårdskador i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Perituskliniken har tagit fram rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten och rutiner för avvikelsehanteringen.

Nationella kvalitetsregister

Perituskliniken har kontakt med de Nationella Kvalitetsregister som är aktuella för den vård som bedrivs på kliniken. I första hand Nationella prostatacancerregistret (NPCR).